Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som gett ut en författningssamling 2018

Utgivande myndighet, författningssamlingens benämning

 • Affärsverket svenska kraftnät, Svenska kraftnäts författningssamling (SvKF)
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)
 • Arbetsgivarverket, Arbetsgivarverkets författningssamling (AGVFS)
 • Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Bolagsverket, Bolagsverkets författningssamling (BOLFS)
 • Boverket, Boverkets författningssamling (BFS)
 • Centrala studiestödsnämnden, Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS)
 • Datainspektionen, Datainspektionens författningssamling (DIFS)
 • Domstolsverket, Domstolsverkets författningssamling (DVFS)
 • Elsäkerhetsverket, Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS)
 • Energimarknadsinspektionen, Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS)
 • Finansinspektionen, Finansinspektionens författningssamling (FFFS)
 • Försvarsmakten, Försvarets författningssamling (FFS)
 • Försäkringskassan, Försäkringskassans författningssamling (FKFS)
 • Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS)
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling (IAFFS)
 • Kammarkollegiet, Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)
 • Kemikalieinspektionen, Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS)
 • Konsumentverket, Konsumentverkets författningssamling (KOVFS)
 • Kriminalvården, Kriminalvårdens författningssamling (KVFS)
 • Kronofogdemyndigheten, Kronofogdemyndighetens författningssamling (KFMFS)
 • Lantmäteriet, Lantmäteriets författningssamling (LMFS)
 • Livsmedelsverket, Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS)
 • Lotteriinspektionen, Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS)
 • Migrationsverket, Migrationsverkets författningssamling (MIGRFS)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS)
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling (MYHFS)
 • Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets författningssamling (NFS)
 • Patent- och registreringsverket, Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS)
 • Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndighetens författningssamling (PFS)
 • Polismyndigheten, Polismyndighetens författningssamling (PMFS)
 • Post- och telestyrelsen, Post- och telestyrelsens författningssamling (PTSFS)
 • Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS)
 • Riksarkivet, Riksarkivets författningssamling (RA-FS)
 • Sametinget, Sametingets författningssamling (STFS)
 • Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS)
 • Skatteverket, Skatteverkets författningssamling (SKVFS)
 • Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS)
 • Socialstyrelsen, Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)
 • Statens energimyndighet, Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
 • Statens institutionsstyrelse, Statens institutionsstyrelses författningssamling (SiSFS)
 • Statens jordbruksverk, Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS)
 • Statens kulturråd, Statens kulturråds författningssamling (KRFS)
 • Statens skolverk, Statens skolverks författningssamling (SKOLFS)
 • Statistiska centralbyrån, Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS)
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS)
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling (STAFS)
 • Trafikverket, Trafikverkets författningssamling (TRVFS)
 • Transportstyrelsen, Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)
 • Tullverket, Tullverkets författningssamling (TFS)
 • Universitets- och högskolerådet, Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS)
 • Valmyndigheten, Valmyndighetens författningssamling (VALFS)
 • Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS)
 • Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404