Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Myndigheter som gett ut egna författningssamlingar

Utgivande myndighet samt författningssamlingens benämning och förkortning
 

 • Affärsverket svenska kraftnät, Svenska kraftnäts författningssamling , SvKF

 • Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling , AFFS

 • Arbetsgivarverket, Arbetsgivarverkets författningssamling , AGVFS

 • Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets författningssamling , AFS

 • Bolagsverket, Bolagsverkets författningssamling , BOLFS

 • Boverket, Boverkets författningssamling , BFS

 • Centrala studiestödsnämnden, Centrala studiestödsnämndens författningssamling , CSNFS

 • Domstolsverket, Domstolsverkets författningssamling , DVFS

 • Energimarknadsinspektionen, Energimarknadsinspektionens författningssamling , EIFS

 • Finansinspektionen, Finansinspektionens författningssamling , FFFS

 • Försvarsmakten, Försvarets författningssamling , FFS

 • Försäkringskassan, Försäkringskassans författningssamling , FKFS

 • Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens författningssamling , HVMFS

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling , IAFFS

 • Integritetsskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndighetens författningssamling , IMYFS

 • Kammarkollegiet, Kammarkollegiets författningssamling , KAMFS

 • Kemikalieinspektionen, Kemikalieinspektionens författningssamling , KIFS

 • Kommerskollegium, Kommerskollegiums föreskrifter , KFS

 • Konkurrensverket, Konkurrensverkets författningssamling , KKVFS

 • Konsumentverket, Konsumentverkets författningssamling , KOVFS

 • Kriminalvården, Kriminalvårdens författ­ningssamling , KVFS

 • Kronofogdemyndigheten, Kronofogdemyndighetens författningssamling , KFMFS

 • Kustbevakningen, Kustbevakningens författningssamling , KBVFS

 • Lantmäteriet, Lantmäteriets författningssamling , LMFS

 • Livsmedelsverket, Livsmedelsverkets författningssamling , LIVSFS

 • Migrationsverket, Migrationsverkets författningssamling , MIGRFS

 • Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för digital förvaltnings författningssamling , MDFFS

 • Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling , MPRTFS

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling , MSBFS

 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling , MYHFS

 • Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets författningssamling , NFS

 • Patent- och registreringsverket, Patent- och registreringsverkets författningssamling , PRVFS

 • Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndighetens författningssamling , PFS

 • Polismyndigheten, Polismyndighetens författningssamling , PMFS

 • Post- och telestyrelsen, Post- och telestyrelsens författningssamling , PTSFS

 • Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionens författningssamling , RIFS

 • Riksarkivet, Riksarkivets författningssamling , RA-FS

 • Riksgäldskontoret, Riksgäldskontorets författningssamling , RGKFS

 • Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets författningssamling , SJÖFS

 • Skatteverket, Skatteverkets författningssamling , SKVFS

 • Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsens författningssamling , SKSFS

 • Socialstyrelsen, Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. , HSLF-FS

 • Spelinspektionen, Spelinspektionens författningssamling , SIFS

 • Statens energimyndighet, Statens energimyndighets författningssamling , STEMFS

 • Statens institutionsstyrelse, Statens institutionsstyrelses författningssamling , SiSFS

 • Statens jordbruksverk, Statens jordbruksverks författningssamling , SJVFS

 • Statens kulturråd, Statens kulturråds författningssamling, KRFS

 • Statens skolverk, Statens skolverks författningssamling , SKOLFS

 • Statistiska centralbyrån, Statistiska centralbyråns författningssamling , SCB-FS

 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling , SSMFS

 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls författningssamling , STAFS

 • Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geologiska undersöknings författningssamling , SGU-FS

 • Trafikverket, Trafikverkets författningssamling , TRVFS

 • Transportstyrelsen, Transportstyrelsens författningssamling , TSFS

 • Tullverket, Tullverkets författningssamling , TFS

 • Universitets- och högskolerådet, Universitets- och högskolerådets författningssamling , UHRFS

 • Valmyndigheten, Valmyndighetens författningssamling , VALFS

 • Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens författningssamling , ÅFS

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404