Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård