Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Sveerjen öörnegetjåahkoen bïjre

Daesnie Sveerjen öörnegetjåahkoem (Svensk författningssamling, SFS) bæjhkohte – dïhte byjjes jïh autentiske versjovne laakijste, mieriedimmijste jïh såemies njoelkedassh åejvieladtjijste.

Dah öörnegh daennie webbesijjesne leah tjirkeme ståanteste dah lea bæjhkoehtamme. Dah öörnegh leah vuesiehtamme numhtie goh dah vååjnoeh dennie tïjjemieresne gosse lea bæjhkoehtamme, mij sæjhta jiehtedh dej maadtoeversjovnesne. Jis öörnege maam lea staeriedamme dle dam aaj jallh dah staeriedamme sæjroeh daesnie gaavnh.

Öörnegh mejtie lea nænnoestamme 1 b. voerhtjen asken jaepien 2018 åvtelen maahtah dej byjjes jïh autetentiske versjovnine gaavnedh dennie aerebe dïedtesovveme versjovnesne Sveerjen öörnegetjåahkoste. Dah eah leah daennie webbesijjesne bæjhkoehtamme.

Vielie bïevnesh akten öörnegen bïjre gaavnh Reerenassekanslijen reaktadaatavåarhkojne. Desnie dah öörnegh ellies teekstehammosne dej jeatjadehtemigujmie – dïhte konsolideereme versjovne – jïh akte öörnegelæstoe. Læstoen sisnie bïevnesh jeatjadehtemi bïjre, gåessie faamose jåhtajamme, gusnie åvtesbarkoeh gaavnedh j.v. Öörnegh mah eah vielie faamosne leah aaj læstoen sisnie gaavnh. Öörnegh mah leah dennie aerebe dïedtesovveme versjovnesne Sveerjen öörnegetjåahkoste maahtah pdf-haamosne gaavnedh daatavåarhkosne Sveerjen öörnegetjåahkoe dïedteme versjovnesne (Svensk författningssamling i tryckt version).

Seamma reaktabïevnesh maahtah dan byjjes reaktabïevnesesysteemesne gaavnedh mij gohtje Lagrummet.

Maahtah vielie dan svïenske laaketseegkemeprosessen bïjre lohkedh daesnie: www.regeringen.se.

Reerenassekanslijen reaktadaatavåarhkoeh

Sveerjen öörnegetjåahkoe dïedteme versjovnesne

Lagrummet

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404