Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1196 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2019-12-05
2019:1195 Lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport 2019-12-05
2019:1194 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg 2019-12-05
2019:1193 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag 2019-12-04
2019:1192 Förordning om ränta på studielån för 2020 2019-12-03
2019:1191 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 2019-12-03
2019:1190 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna 2019-12-03
2019:1189 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2019-12-03
2019:1188 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2019-12-03
2019:1187 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2019-12-03
2019:1186 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2019-12-03
2019:1185 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete 2019-12-03
2019:1184 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2019-12-03
2019:1183 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 2019-12-03
2019:1182 Lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter 2019-12-03