Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:165 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) 2020-04-02
2020:164 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2020-03-31
2020:163 Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 2020-03-31
2020:162 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 2020-03-28
2020:161 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall 2020-03-28
2020:160 Förordning om ändring i förordningen (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. 2020-03-28
2020:159 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2020-03-27
2020:158 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2020-03-27
2020:157 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2020-03-27
2020:156 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-03-27
2020:155 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2020-03-27
2020:154 Förordning om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet 2020-03-27
2020:153 Totalförsvarsdataförordning 2020-03-26
2020:152 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2020-03-26
2020:151 Totalförsvarsdatalag 2020-03-26