Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:465 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177) 2024-06-18
2024:464 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2024-06-18
2024:463 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2024-06-18
2024:462 Lag om ändring i rättegångsbalken 2024-06-18
2024:461 Lag om Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten 2024-06-18
2024:460 Förordning om infrastruktur för alternativa drivmedel 2024-06-15
2024:459 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 2024-06-15
2024:458 Förordning om förarbehörighet i försöksverksamhet med att köra tung lastbil med alternativa bränslen 2024-06-15
2024:457 Lag om ändring i lagen (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering 2024-06-12
2024:456 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2024-06-12
2024:455 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 2024-06-12
2024:454 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 2024-06-12
2024:453 Förordning om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2024-06-12
2024:452 Förordning om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2024-06-12
2024:451 Förordning om ändring i förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag 2024-06-12

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404