Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:663 Lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2019-11-06
2019:662 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2019-11-06
2019:661 Förordning om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2019-11-06
2019:660 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 2019-11-06
2019:659 Förordning om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne 2019-11-05
2019:658 Förordning om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård 2019-11-05
2019:657 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2019-11-05
2019:656 Förordning om ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader 2019-11-05
2019:655 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd 2019-10-29
2019:654 Förordning om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel 2019-10-29
2019:653 Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2019-10-29
2019:652 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612) 2019-10-29
2019:651 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2019-10-29
2019:650 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2019-10-29
2019:649 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2019-10-29