Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:534 Lag om ändring i rättegångsbalken 2023-09-15
2023:533 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 2023-09-13
2023:532 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2024 2023-09-12
2023:531 Förordning om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 2023-09-05
2023:530 Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov 2023-09-05
2023:529 Förordning om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg 2023-09-05
2023:528 Förordning om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2023-08-30
2023:527 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2023-08-30
2023:526 Förordning om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg 2023-08-29
2023:525 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2023-08-29
2023:524 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2023-08-29
2023:523 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 2023-08-29
2023:522 Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 2023-08-29
2023:521 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 2023-08-29
2023:520 Förordning om ändring i förordningen (2021:576) om ersättning för vissa kostnader för analys av vildsvinskött 2023-08-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404