Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1406 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2022-09-06
2022:1405 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 2022-09-06
2022:1404 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2022-09-06
2022:1403 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2022-09-06
2022:1402 Förordning om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna 2022-09-06
2022:1401 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 2022-09-06
2022:1400 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2022-09-06
2022:1399 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet 2022-09-06
2022:1398 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023 2022-09-06
2022:1397 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter 2022-08-31
2022:1396 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2022-08-31
2022:1395 Förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022-08-30
2022:1394 Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan 2022-08-30
2022:1393 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 2022-08-30
2022:1392 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2022-08-30

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404