Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:987 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 2020-11-21
2020:986 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar 2020-11-21
2020:985 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 2020-11-21
2020:984 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade 2020-11-21
2020:983 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning 2020-11-21
2020:982 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador 2020-11-21
2020:981 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 2020-11-21
2020:980 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 2020-11-21
2020:979 Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 2020-11-20
2020:978 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen 2020-11-20
2020:977 Förordning om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut 2020-11-20
2020:976 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2020-11-20
2020:975 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2020-11-20
2020:974 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande 2020-11-20
2020:973 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder 2020-11-20