Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:36 Lag om ändring i tullagen (2016:253) 2020-02-06
2020:35 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2020-02-06
2020:34 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2020-02-06
2020:33 Förordning om skatt på plastbärkassar 2020-02-06
2020:32 Lag om skatt på plastbärkassar 2020-02-06
2020:31 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 2020-02-05
2020:30 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 2020-02-05
2020:29 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket 2020-02-05
2020:28 Förordning om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation 2020-02-04
2020:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020-02-04
2020:26 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin 2020-02-04
2020:25 Förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 2020-02-04
2020:24 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2020-02-04
2020:23 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 2020-02-04
2020:22 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter 2020-02-04