Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1288 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019-12-23
2019:1287 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning 2019-12-23
2019:1286 Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2019-12-23
2019:1285 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 2019-12-23
2019:1284 Förordning om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2019-12-23
2019:1283 Förordning om rättsväsendets digitalisering 2019-12-20
2019:1282 Förordning om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2019-12-20
2019:1281 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2019-12-20
2019:1280 Förordning om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning 2019-12-17
2019:1279 Förordning om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet 2019-12-17
2019:1278 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019-12-17
2019:1277 Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen 2019-12-17
2019:1276 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2019-12-17
2019:1275 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2019-12-17
2019:1274 Lag om skatt på avfall som förbränns 2019-12-17

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404