Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:912 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel 2021-10-23
2021:911 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer 2021-10-23
2021:910 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 2021-10-23
2021:909 Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2021-10-23
2021:908 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2021-10-23
2021:907 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2021-10-21
2021:906 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2021-10-20
2021:905 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 2021-10-20
2021:904 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2021-10-20
2021:903 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-10-20
2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2021-10-20
2021:901 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 2021-10-20
2021:900 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet 2021-10-20
2021:899 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering 2021-10-20
2021:898 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-10-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404