Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1391 Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 2022-08-30
2022:1390 Förordning om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor 2022-08-30
2022:1389 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 2022-08-30
2022:1388 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el 2022-08-30
2022:1387 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 2022-08-30
2022:1386 Förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk 2022-08-23
2022:1385 Förordning om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2022-08-23
2022:1384 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 2022-08-23
2022:1383 Förordning om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 2022-08-23
2022:1382 Förordning om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 2022-08-23
2022:1381 Förordning om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 2022-08-23
2022:1380 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 2022-08-23
2022:1379 Förordning om förvaltning av program för vissa EU-fonder 2022-08-23
2022:1378 Förordning om avgifter för forskningsinfrastruktur 2022-08-23
2022:1377 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2022-08-16

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404