Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:294 Förordning om ändring i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 2023-05-30
2023:293 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2023-05-30
2023:292 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2023-05-30
2023:291 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023-05-26
2023:290 Förordning om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 2023-05-26
2023:289 Förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 2023-05-24
2023:288 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458) 2023-05-23
2023:287 Förordning om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning 2023-05-23
2023:286 Förordning om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 2023-05-23
2023:285 Lag om ändring i biobankslagen (2023:38) 2023-05-23
2023:284 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-05-23
2023:283 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m 2023-05-23
2023:282 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 2023-05-23
2023:281 Lag om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 2023-05-23
2023:280 Förordning om upphävande av förordningen (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut 2023-05-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404