Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:779 Förordning om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar 2023-12-05
2023:778 Förordning om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 2023-12-05
2023:777 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) 2023-12-05
2023:776 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 2023-12-05
2023:775 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar 2023-12-05
2023:774 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 2023-12-05
2023:773 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen 2023-12-05
2023:772 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen 2023-12-05
2023:771 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 2023-12-05
2023:770 Lag om ändring i rättegångsbalken 2023-12-05
2023:769 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning, dels ändring i samma förordning 2023-12-05
2023:768 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, dels ändring i samma förordning 2023-12-05
2023:767 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning 2023-12-05
2023:766 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie 2023-12-05
2023:765 Förordning om ändring i förordningen (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster 2023-12-05

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404