Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:565 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 2024-07-02
2024:564 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 2024-07-02
2024:563 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 2024-07-02
2024:562 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2024-07-02
2024:561 Lag om ändring i lagen (2023:538) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2024-07-02
2024:560 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2024-07-02
2024:559 Förordning om ikraftträdande av lagen (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2024-06-29
2024:558 Förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446) 2024-06-27
2024:557 Lag om ändring i lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter 2024-06-27
2024:556 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200) 2024-06-26
2024:555 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt 2024-06-26
2024:554 Lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt 2024-06-26
2024:553 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd 2024-06-26
2024:552 Lag om ändring i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning 2024-06-26
2024:551 Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 2024-06-26

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404