Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:504 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter 2023-07-04
2023:503 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 2023-07-04
2023:502 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 2023-07-04
2023:501 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 2023-07-04
2023:500 Lag om ändring i riksdagsordningen 2023-07-04
2023:499 Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO) 2023-07-04
2023:498 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning 2023-07-04
2023:497 Lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning 2023-07-04
2023:496 Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag 2023-07-04
2023:495 Lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat 2023-07-04
2023:494 Lag om ändring i brottsbalken 2023-07-04
2023:493 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2023-07-04
2023:492 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:601) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 2023-07-04
2023:491 Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:394) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 2023-07-04
2023:490 Förordning om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap 2023-07-04

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404