Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2092 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 2018-12-21
2018:2091 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 2018-12-21
2018:2090 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen 2018-12-21
2018:2089 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. 2018-12-21
2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter 2018-12-21
2018:2087 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning 2018-12-21
2018:2086 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-12-21
2018:2085 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2018-12-21
2018:2084 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2018-12-21
2018:2083 Förordning om ändring i förordningen (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019 2018-12-21
2018:2082 Lag om upphävande av lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete 2018-12-21
2018:2081 Förordning om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut 2018-12-21
2018:2080 Lag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn 2018-12-21
2018:2079 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2018-12-21
2018:2078 Förordning om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik 2018-12-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404