Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1276 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2020-12-23
2020:1275 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2020-12-23
2020:1274 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 2020-12-23
2020:1273 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning 2020-12-23
2020:1272 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-12-23
2020:1271 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-12-23
2020:1270 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, dels ändring i samma förordning 2020-12-22
2020:1269 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 2020-12-22
2020:1268 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen 2020-12-22
2020:1267 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el 2020-12-22
2020:1266 Förordning om ändring i förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 2020-12-22
2020:1265 Förordning om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation 2020-12-22
2020:1264 Förordning om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation 2020-12-22
2020:1263 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller 2020-12-22
2020:1262 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2020-12-22

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404