Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1473 Förordning om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2022-11-22
2022:1472 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 2022-11-22
2022:1471 Förordning om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 2022-11-22
2022:1470 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 2022-11-22
2022:1469 Förordning om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2022-11-22
2022:1468 Förordning om statligt stöd för att regionalt främja företag 2022-11-22
2022:1467 Förordning om statligt stöd till regionala investeringar 2022-11-22
2022:1466 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66) 2022-11-22
2022:1465 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:175) om ändring i djurskyddslagen (2018:1192) 2022-11-22
2022:1464 Förordning om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit 2022-11-22
2022:1463 Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023 2022-11-15
2022:1462 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk 2022-11-15
2022:1461 Förordning om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2022-11-15
2022:1460 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840) 2022-11-15
2022:1459 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2022-11-08

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404